» محصولات » حلواشکری

حلوا شکری
حلوا شکری 3.5 کیلویی
حلوا شکری
حلوا شکری 20 گرمی
حلوا شکری
حلوا شکری مخلوط بادام و پسته
حلوا شکری
حلوا شکری ساده
حلواشکری
حلوا شکری کنجدی
حلوا شکری
مخلوط بادام و پسته
آدرس: کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد – یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین جمشیدی    
صندوق پستی:  163-46135 
آدرس الکترونیکی: Info@salimalborz.com
تلفن:  6 الی 44833400-011